Nieuws van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad - 26 mei 2014 Nieuws van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad - 26 mei 2014
Van de voorzitter Algemene Kerkenraad
Beste gemeenteleden,
 
Terugblik afgelopen seizen
Het is goed, maar tevens ook de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om elkaar op de hoogte te houden over alles wat er in de kerkelijke wereld en in het bijzonder in onze eigen gemeente in ontwikkeling is.
Er is veel werk verzet, zowel door het werkteam, de kerkenraden als door gemeenteleden in allerlei geledingen van de kerk, door jong en oud, deels vóór en deels achter de schermen, waarvoor we als kerkelijke gemeente samen verantwoordelijk voor zijn.
Dank en waardering hiervoor.
Het is een groot goed te beseffen dat wij dit werk niet in eigen kracht kunnen en niet in eigen kracht hoeven te doen. Wij danken God dat Hij onze Leidsman wil zijn, nu en altijd!
 
Terugblik gemeenteavond
Verwarmend was weer de grote opkomst, ondanks meivakanties en geplande andere activiteiten waar gemeenteleden bij betrokken waren. Al weer de vierde gemeenteavond  na de fusie dat we als kerkenraad en gemeente in ontmoeting en discussie een aantal genomen kerkenraadsbesluiten en de voortgang hiervan, in goede harmonie mochten delen.
 
De kerndoelen uit de conceptbeleidsplannen 2014-2018 zijn door vertegenwoordigers van de AK, wijkkerkenraden Elim, Noord en Zuid, diaconie, ZWO,  taakgroep jeugd gepresenteerd. Aansluitend hierop volgde in groepjes  een zeer levendige bespreking/discussie met vermelding van vragen, opmerkingen, aanvullingen op flapovers, die  ter nadere verwerking zijn ingenomen en bij verdere besprekingen worden meegenomen.
Financiën nu, begroting, meerjarenraming zijn gepresenteerd en zijn inmiddels reeds op de site PGT gepubliceerd.
 
Bij het agendapunt mededelingen is het volgende gememoreerd:
1.  Ervaring nieuwe taakverdeling van het werkteam, als gevolg van het afscheid van ds. 
     Bindert Hovinga. Mevrouw Truus Rijke heeft haar ervaring met het door haar
     overgenomen seniorenpastoraat verteld. Mede namens het werkteam weergegeven
     de taakvermeerdering voor de werkteamleden.
 2. Vacaure-talentenbank, vraagt voortdurend aandacht van alle gemeenteleden. Vacatures,
     niet alleen voor ambtsdragers, maar functies / taken binnen de totale kerk vragen om
     invulling.  Aandacht hiervoor niet alleen de laatste paar maanden van het jaar.
3. Zomerregeling kerkdienstrooster. De regeling van 2013 is door kerkenraad en gemeente
     positief geëvalueerd. Voor 2014 hanteren we dezelfde regeling: in juli kerken we in de      
     Opstandingskerk en in augustus in de Goede Herderkerk. 
4. Pioniersplek in Terneuzen. Daar de werkgroep pioniersplek in Terneuzen niet is verder
     gegaan zoals oorspronkelijk bedoeld, zijn nieuwe initiatieven tot pioniersplek te
     benoemen welkom. De oorspronkelijke werkgroep heeft samenwerking gezocht met de
     taakgroep jeugd en een zeer geslaagde buurtsportweek georganiseerd. Dat er 
     mogelijkheden zijn om als kerk in de buurt zichtbaar te zijn is heel duidelijk gebleken. Er
     wordt op verzoek nagedacht over een vervolg.
 
Commissie “Toekomst PGT Terneuzen” –  toelichting
Zoals hierboven is beschreven zijn beleidsplannen, 2014-2018, de begroting en de meerjarenraming gepresenteerd. Een plan is een middel om een  doel te bereiken.
De vraag die de PGT Terneuzen zich moet stellen is: naar welk doel moeten we onze plannen richten en heel concreet: hoe willen wij als Protestantse gemeente te Terneuzen over circa vijf jaar “Kerk” zijn? En: als je daar als gemeente een visie over hebt en daar beleid op inzet, is dat financieel ook waar te maken?
De gemeentevergadering heeft op de vorige gemeenteavond aangegeven dat de kerkenraad op korte termijn werk moet maken om een onderzoekscommissie in te stellen met de opdracht: de visie inhoudelijk uitwerken en daarmee mogelijk samenhangende financiële gevolgen transparant maken.
Met die opdracht is de kerkenraad afgelopen periode zorgvuldig aan het werk gegaan.
Wij zijn blij dat een aantal gemeenteleden op verzoek van de kerkenraad mee wil denken in de bedoelde commissie met speciale opdracht.
 
Het mag duidelijk zijn dat neutraliteit de basis is waarmee de commissie aan het werk gaat.
Belangrijk is dat de commissie zich toegankelijk opstelt en tijdens het proces van onderzoek de nodige terugkoppeling naar de gemeente geeft.
 
Ik benadruk dat de commissieleden zonder last, niet vanuit een verborgen agenda van noch kerkenraad, noch kerkrentmeesters, of van wie dan ook, hun aangenomen opdracht uitvoeren.
Ik hoop van harte dat de keuze die we als gemeente zullen moeten maken, het product mag zijn van een gezamenlijke trektocht, waarin een nieuw kerkelijk en gelovig perspectief wordt neergezet nl: een levend geloof in een kerk, die de samenleving iets te bieden heeft.
 
Wij bidden de commissieleden in het bijzonder en voor de hele gemeente,  God’s onmisbare zegen toe bij de uitvoering van de opdracht en het in gezamenlijkheid gaan van dit traject.
 
Tot slot noem ik  ter opfrissing de visie PGT Terneuzen, zoals verwoord in beleidsplan 2014-2018. Ook leest u hieronder  de opdracht en samenstelling van de commissie.
 
Van harte wens ik ons allen een mooie zomer toe.
 
Sien de Mol-Marcusse
 
     
Visie Protestantse gemeente te Terneuzen
 
Wij, de Protestantse gemeente te Terneuzen (PGT), stimuleren elkaar (jong en oud) om in de maatschappij als christenen dienstbaar te zijn.
Vanuit onze Bron zoeken wij, als gastvrije gemeente, doelgericht naar veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te geven.
 
 
 
 
terug