2018-04-19 Bouwnieuws 9 2018-04-19 Bouwnieuws 9


Bouwnieuws 9
Werkgroep Gebouwen
Voortgang bouwtraject kerkgebouw ‘De Ontmoeting’
Tot onze spijt moeten wij melden dat er flinke vertraging gaat ontstaan in de planning van de verbouwing van ons kerkgebouw.
Het was de bedoeling om, samen met de Algemene Kerkenraad, als Werkgroep Gebouwen begin mei tijdens een gemeenteavond het ontwerp van het nieuwe kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ presenteren. Daarnaast mocht u een presentatie verwachten van alle, reeds aan het werk zijnde, werkgroepen die de verbouwing van het kerkgebouw mogelijk maken. Helaas moeten wij deze gemeenteavond uitstellen.
Tot enkele dagen geleden zaten de werkzaamheden van de werkgroep op schema waarbij er in september 2018 met de verbouwingswerkzaamheden begonnen zou worden.
De planvorming is voldoende uitgewerkt, er is een helder inzicht in de constructieve oplossingen en benodigde technische installaties en de inrichting van het gebouw. Op basis hiervan en het opgestelde programma van eisen, door de diverse werkgroepen, is een kostenraming opgesteld.
Deze kostenraming overschrijdt ruim het beschikbare budget.
Eén van de oorzaken hiervan is de recente ontwikkeling in de bouwwereld waarbij de prijzen van bouwmaterialen sterk gestegen zijn. Daarnaast is wellicht ons programma van eisen te ruim opgesteld.
In ieder geval kunnen wij op basis van de laatste informatie niet overgaan tot aanbesteding van het werk voor de bouwvakvakantie.
De werkgroep zal nu een onderzoek instellen naar mogelijkheden om de verbouwingskosten tot een acceptabel niveau te laten zakken. Dit zal gedaan worden door het eventueel bijstellen van het programma van eisen en het mogelijk vereenvoudigen van onderdelen in het ontwerp.
Het gevolg hiervan is, dat de planning doorschuift. Pas later in het jaar kan gestart worden met de verbouwing. In nauw overleg met beide kerkenraden en het college van kerkrentmeesters zullen we de komende weken een nieuw tijdspad opstellen.
Wij hopen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de verdere ontwikkelingen.
Namens de Algemene Kerkenraad Namens de Werkgroep Gebouwen,
Christian Sijbinga, voorzitter Peter Koole, voorzitter
Stuur uw reactie op dit ‘Bouwnieuws’ per e-mail naar: gebouwen.pgt@zeelandnet.nl
 
terug