Verslag van de gemeenteavond Verslag van de gemeenteavond
Verslag van de gemeenteavond Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen, gehouden op dinsdag 24 mei 2016 in de Opstandingskerk.
 
Ongeveer 175  belangstellende gemeenteleden zijn aanwezig.
De voorzitter van de AK, Sien de Mol-Marcusse, heet allen welkom en geeft toelichting op het programma van deze avond waar het thema Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen en onderlinge ontmoeting, centraal staan. Ds. Hans Becker verzorgt de opening en leest Handelingen 2: 41-47.
Toekomst van de gemeente is wereldwijd en het geheim? Vers 42: Trouw aan het onderricht
Trouw blijven aan de bijbel;
Gemeenschap zijn, sociale controle;        
Breken van het brood, avondmaal, liturgie;
Gebed: directe relatie met God, gebed om de Geest.Na deze opening geeft Arie Haasnoot, procesbegeleider en deze vergadering  dagvoorzitter,  het woord aan Christian Sijbinga voor het presenteren van de aanbevelingen n.a.v het aangeboden eindrapport van de Werkgroep Toekomst Protestantse Gemeente Terneuzen aan de Algemene Kerkenraad. Er wordt nog een keer uitdrukkelijk op gewezen dat het advies in samenwerking met de gemeente (beraadavonden) tot stand is gekomen.
(De werkgroep wordt hartelijk bedankt voor al hun werk, niet met bloemen (hebben ze aangegeven dat niet te willen) maar met woorden.) De voorzitter Sien de Mol  benadrukt de zeer grote betrokkenheid en intensieve tijdsbesteding, waarmee de leden van de werkgroep in een korte tijd de door hen aanvaarde  opdracht van de AK hebben uitgevoerd.
 
Hierna is de presentatie van de AK aan de beurt die verzorgd wordt door Sien de Mol. Bijna alle adviezen van de werkgroep worden door de AK gehonoreerd, alleen in september al in één kerkgebouw kerken, dat zal niet lukken.
Beide presentaties zijn op de website terug te lezen.
In de pauze is er koffie/thee , ontmoeting en gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen. Deze worden, afgewisseld met mondelinge vragen, na de pauze in bespreking gebracht. Onder de deskundige leiding van de dagvoorzittter volgt een levendige discussie en zijn o.a. de volgende vragen gesteld.
 Is het de bedoeling dat we een ander kerkgenootschap worden? Eerst fusie Hervormd en Gereformeerd, dan PKN.
Nee, het komt door krimp van het aantal leden en de inkomsten, daarom moeten er aanpassingen komen. Tradities gaan we niet veranderen. Het oude en het goede ook in de liturgie zullen we behouden, maar we staan wel open voor veranderingen en zullen daarover dan in de toekomst ook weer met de gemeente in overleg gaan.
Terneuzen zal geen andere gemeenschap worden dan de rest van Nederland, de éénheid staat niet ter discussie.
Er komt een opmerking dat, als we om en om gaan kerken, de kerkgang zal verwateren en dat er mensen af zullen haken, maar de overgrote meerderheid is hier wel voor.
Het geloof moet voorop staan, een stoel of bank waar we op kunnen zitten doet dan niet ter zake, hopelijk bevordert het in één gebouw kerken  wel de saamhorigheid.
Het valt niet mee om iets los te moeten laten en daarom willen we in dit traject zorgvuldig te werk gaan.
Hoe staat het met de financiën wat betreft het beroepen van een predikant voor 75% of 50%, kan hij/zij de taak van de kerkelijk werker of van de jeugdwerker overnemen? Samenwerking met omliggende gemeente(n)?
Wat betreft de gebouwen, is de werkgroep in stilte al bezig met onderzoeken.
Kun je allebei de kerken verkopen en een nieuwe bouwen? Nee dit is financieel niet haalbaar.
Suggestie gemeentelid: allebei te koop zetten en kijken welke er eerst verkocht is.
Een enquête houden welk gebouw er gesloten moeten worden? Als het zover is wordt de gemeente weer bij elkaar geroepen.
Er is ooit een telling van het aantal bezoekers gedaan maar nooit meer iets van gehoord.
Gewone zondagen maximaal 400 bezoekers en die kunnen in allebei de kerken maar met hoogtijdagen zijn er meer dus daar zou een andere oplossing voor gevonden moeten worden.
Hoe is het met de opslag van de goederen voor de verkoping en waaraan moeten we denken bij de verbouwing/renovatie van één van de kerken?
Het nieuwe gebouw moet voldoen aan de eisen wat betreft de huidige activiteiten.
Hoe zorgen we dat we elkaar kennen in de werkgroep pastoraat, professionals en sectieteam? Met ondersteuning van een professioneel iemand maar ook door om te zien naar elkaar.
Hoe gaat het met vergaderingen, uitvaarten enz.?
Dit wordt door de werkgroepen besproken.
Op de vraag waarom ds. Becker nog in de commissie zit is het antwoord: Hij is tot 1 april 2017 in dienst en heeft tot dan ook alle verantwoording voor z’n gemeente.
Kerkordelijk is het goed dat de voorzitter van de implementatiecommissie lid is van de AK.
Nog een waardevolle opmerking: Werk alles per activiteit af anders wordt het een chaos en raken mensen overwerkt. We gaan een stappenplan maken en een tijdpad.
Wordt de hal van de Goede Herderkerk nog verbouwd, volgens de kaartjes van het verjaardagfonds geven we daar nog steeds voor. Dit doen we voorlopig niet maar uit het oogpunt van bezuiniging maken we de verjaardagkaartjes op.
Als AK zijn we blij dat we de planning van 24 mei gehaald hebben en we hopen op een volgende gemeenteavond met vervolg stappen te komen.
Sien de Mol bedankt allen voor aanwezigheid en actieve inbreng. Arie Haasnoot dank voor de goede en plezierige wijze van leiding geven aan deze vergadering, waardoor in goede sfeer we met elkaar in gesprek zijn geweest over welke geloofsgemeenschap we als Protestantse gemeente te Terneuzen willen en kunnen zijn. Ds. Huub Smeets verzorgt de sluiting van de gemeenteavond met dezelfde schriftlezing als waar we mee begonnen zijn.
Zonder dat de predikanten ze het van elkaar wisten hadden zowel ds. Becker als ds. Smeets op de doorpraatavond dezelfde tekst voor de opening en sluiting (Romeinen 15:7) en ook nu weer zonder overleg één woord uit de bijbel. Dat geeft moed! De Derde loopt mee op. Geen horizontale, maar een verticale driehoekverhouding. Werk van de Geest!   
 
24 mei 2016
Notulist: Nel Kousemaker – Simons (scriba Algemene Kerkenraad PGT)
 
   
 
terug