2016-04-05 Verslag beraadsavond Opstandingskerk 2016-04-05 Verslag beraadsavond Opstandingskerk
Verslag beraadsavond dinsdag 5 april 19.30 uur Opstandingskerk
(Oude Vaart, Triniteit, Zuidpolder, Zuiderpark)
 
Aanwezig: 29 gemeenteleden en 7 werkgroepleden
 
Opening
De avond werd geopend door Adrie Bareman en Sari Haak met het lezen van Numeri 9:15-23 gevolgd door een gebed. Dezelfde opening als op de andere beraadsbijeenkomsten.
 
Presentatie
De presentatie wordt gehouden door Christian.
Op de vraag vanaf wanneer we samen moeten gaan kerken geven zo'n 10 mensen aan na de gezamenlijke zomerdiensten direct door te willen gaan met samen kerken. Bij de optie vanaf januari gaan geen vingers omhoog. Wat de rest vindt is niet vastgesteld.
Op de vraag hoe vaak we zouden moeten wisselen vraagt iemand: "Is het wel verstandig om te wisselen?" Hier wordt nu niet verder ingegaan. Er wordt niet geïnventariseerd wat de voorkeuren qua frequentie zijn.
Naast deze twee relatief eenvoudige vragen is er de vraag waar prioriteiten gelegd moeten worden, want je kunt niet alles blijven doen. Dit is een veel minder gemakkelijk te beantwoorden vraag en de werkgroep hoopt op de beraadsbijeenkomsten handvatten hiervoor te krijgen.
 
Groepsdiscussie
Vervolgens wordt in vijf groepjes van gedachten gewisseld over het centrale thema "Welke geloofsgemeenschap willen wij zijn en wat is daarvoor nodig?" aan de hand van een viertal vragen. De uitkomsten worden per groep plenair gepresenteerd.
 
1. Wat wilt u heel graag behouden in onze gemeente?
 • zondagse eredienst, ontmoeting, zingen, gemeenschap
 • kerk en keuken: om alleenstaanden en buitenkerkelijken erbij te betrekken
 • creamiddagen: 150 kinderen per keer
 • jeugdwerker of een gelijkwaardig iemand
 • bezoekwerk, pastoraat, oog en oor , begeleid door een deskundige
 • jeugddiensten
 • aandacht voor iedereen
 • meeleven in lief en leed
 • bloemengroet / bloemengroet aan mantelzorgers
 • jeugdwerker
 • creamiddag
 • levelkamp
 • kerkdienst
 • kindernevendienst
 • kerk
 • jeugdwerker
 • predikant vast of los (bij een vaste predikant moet je altijd naar dezelfde luisteren en dat is vervelend als hij/zij je niet aanspreekt)
 • pastoraal werker
 • kerkbestuur en vrijwilligers
 • kerk en keuken
 • rommelmarkt
 • creamiddag
 • twee kerkgebouwen, eventueel met één kerkdienst
 • keuze houden (bij meer predikanten/kerkdiensten)
 • GHK toegankelijk voor scootmobiel
 • minimaal een predikantenplaats (1 of 2), minimaal een kerkelijk werker
 • de jeugd vasthouden
 • zorg voor onze ouderen
 • aandacht voor jonge gezinnen
 • zorg voor mensen die iemand verloren hebben
 • "omzien naar elkaar"
 
2. Wat hoopt u dat we in de toekomst in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
 • in de diensten meer link naar huidige vraagstukken in de maatschappij
 • meer interactie in de diensten
 • stilteruimte
 • meer samenwerking zoeken in het functioneel bezig zijn (denk aan gemeente, scholen, vrijwilligerswerk
 • scholing en begeleiding van vrijwilligers
 • het "verleden" loslaten (is ook een taak van de predikanten)
 • talenten zoeken en benutten
 • meer zelf doen, ook bouwkundig
 • aandacht voor "stille" vrijwilligers
 • één kindernevendienstgroep
 • fysieke ruimte voor alle activiteiten
  • OK:                               kerk en keuken kan niet, rommelmarkt kan niet
  • GHK:             creamiddag kan niet
 • betere zitplaatsen in GHK
 • bezoek van contactpersonen naar behoefte / op maat
 • één viering in één gebouw
 • minder traditionele kerkdiensten
 • verschillende soorten diensten (voor elk wat wils)
 • meer jeugddiensten (zoals In Christ United, sporthelden)
 • kerkdiensten aangepast aan de moderne tijd
 • nieuwe kerk in plaats van bestaande gebouwen (te veel sentimenten per kerkgebouw)
 • meer samenwerking met andere geloofsgemeenschappen
 • meer aandacht voor nieuwe leden: bezoeken + introductie
 • meer lokaties om bij elkaar te komen (op loopafstand, in kleinere groepen, zoals bijv. Kameleon)
 • jonge predikant die jongerenwerk kan oppakken
 • meer jeugd in de kerk
 • kinderkoor
 • mensen tussen 20 en 30 jaar ambtsdrager maken
 • 9.30 uur naar de kerk
 • ruimte voor tweede dienst zoals aangepaste gezinsdienst
 • groei in de gemeente
 • één gemeente, één gemeenschap
 • elkaar kennen
 • een plek waar je warmte ontvangt
 • jeugdwerk samen met buurgemeenten
 • predikant die de gemeente bouwt
 
3. Wat denkt u dat we in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
 • praten over hervormd en gereformeerd
 • in kliekjes bij elkaar blijven zitten
 • gebouwen
 • kerkblad in huidige vorm
 • vergadercultuur
 • dubbele posten: 2x knd+creche, 2x kostergroep, 2x kerkenraad
 • twee gebouwen
 • we willen niets kwijt
 • teveel vergaderingen
 • geen 2 kerkgebouwen
 • één kerkgebouw: GHK. Bij vervoersproblemen eventueel internet kijken.
 • twee kerkgebouwen / twee kerkenraden
 • veel vergaderingen
 • te lange kerkdienst (niet langer dan 60-75 min)
 • te veel koren
 
4. Andere Voorstellen etc.
 • bestaande kerkgebouwen afstoten --> één nieuw gebouw --> nieuwe start voor iedereen
 • als een kind gedoopt is daar ieder jaar opnieuw aandacht aan besteden
 • GHK is ontruimingstechnisch een gevaarlijk gebouw
 
Arie geeft aan hoe de komende fase van het traject tot besluitvorming er uitziet.
9 april 9.30 - 15.00 beraadsdag in Opstandingskerk
19 april: advies van werkgroep Toekomst aan Algemene kerkenraad
24 mei: gemeenteavond
 
Iemand die nauw betrokken is bij de rommelmarkt vraagt hoe het kan dat er meerdere activiteiten op hetzelfde moment gepland zijn. De beraadsdag is gepland op 9 april, terwijl er op die dag ook rommelmarkt in de GHK is. Ook valt de creamiddag midden in de voorbereidingen van de rommelmarkt. Qua bemensing bijt dit elkaar.
Arie biedt namens de werkgroep zijn excuses aan, maar die worden door de vraagsteller niet direct geaccepteerd. "Er wordt al zo vaak gezegd: We zullen er rekening mee houden. Er wordt niet samengewerkt."
Conclusie: Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is dat er beter samengewerkt moet worden en dat activiteiten in de gemeente beter afgestemd moeten worden.
 
Arie presenteert hierna een viertal richtingbepalende scenario's met de bijbehorende financiële consequenties  voor de lange termijn (tot 2025). Zie bijlage. De aanwezigen kunnen na de afsluiting van de avond door middel van het plakken van een rood en een groen stickertje aangeven welke optie zij het meest aantrekkelijk vinden (groen) en welke het minst (rood).
 
Scenario’s
 
Aantal stickers van de kleur groen of rood
Nieuwe predikant 100%, geen jeugdwerker, geen kerkelijk werker, beide kerken open,
begrotingstekort € 50.000
17 rood, 0 groen
Geen nieuwe predikant, wel jeugdwerker, wel kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
begrotingstekort € 36.000
0 rood, 1 groen
Nieuwe predikant 50%, wel jeugdwerker, geen kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
begrotingstekort € 15.500
2 rood, 21 groen
Alleen nieuwe kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
geen begrotingstekort
4 rood, 4 groen
 
 
Arie sluit de presentatie af met de opmerking dat het primaire doel niet is het reduceren van het personeelsbestand en het eventueel sluiten van een kerkgebouw, maar het overhouden van een levensvatbare gemeente met een (multifunctioneel) kerkgebouw.
 
Afsluiting
De avond wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van Lied 280: 1,2,6 en 7.
 
Johan Legters, notulist
 
 
terug