2016-04-04 Verslag beraadavond 2016-04-04 Verslag beraadavond
Verslag beraadavond Toekomst PG Terneuzen 04.04 .16
Opst.kerk: Katspolder en Oudelandse Hoeve: 33 gemeenteleden en 8 ledenwerkgroep
 
19.30: Opening door Dicky van der Waal van Dijk met het lezen van Numeri 9: 15-23,
aansluitend een stukje uit het rapport “Waar een wil is, is een weg” en een gebed.
 
Inleidende presentatie door Christian Sijbinga. Christian gebruikt de vaste presentatie om toe te lichten wat de bedoeling van de bijeenkomst is, wat er aan vooraf is gegaan, welke opdracht de werkgroep heeft gekregen en welke rol de gemeenteleden hebben.
Christian peilt hoe de aanwezigen denken over wanneer we met één dienst gaan beginnen. Aansluitend juli augustus? Minder dan de helft is hier voorstander van. Starten per 1 januari 2017 geeft maar enkele voorstanders.
Op de vraag met welke regelmaat we dan moeten wisselen steek ongeveer 1/3 de hand op bij maandelijks en een zelfde deel per kwartaal.
Voorgesteld wordt de kerk die eventueel overblijft ingrijpend aan te passen zodat alle functies er in passen die nodig zijn.
 
Na de pauze gaan we verder in groepen van maximaal 8 personen doorpraten over de vraag:
Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één
geloofsgemeenschap levensvatbaar te blijven?
 
Iedere groep probeert met ondersteuning van een lid van de werkgroep antwoorden te geven op de volgende vier vragen:
  1. Wat wilt u graag behouden in onze gemeente na 2025?
  2. Wat hoopt u dat we na 2025 in onze gemeente hebben wat nu nog niet hebben?
  3. Wat denkt u dat we na 2025 in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
  4. Andere voorstellen etc.
Insteek bij het gesprek: Ieders mening telt, we hoeven het niet eens te zijn met elkaar. Er komen dus mogelijk tegenstrijdige reacties. Het gaat erom dat er beeld ontstaat welke kant de gemeente uit wil gaan.
 
Reacties op vraag 1. Behouden:
 
- jeugdwerk met professionele ondersteuning
- praktisch gebouw= Opstandingskerk
- dominee
- pastoraal netwerk
- ouderenpastoraat – vrijwilligers? uitvaarten?                    
 
-eredienst met predikant
- jeugdwerker
- diverse koren
- pastoraal werker
- jeugdhonk
- levelkamp
- kerk en keuken
- kerk naar buiten toe
- scholen / uitnodigen, kennismaken
 
- vaste aanvangstijden zondagse eredienst olv dominee
- samenkomen met koffie
- vervoer ouderen goed regelen
- vormen pastoraat behouden: keuze…?
- belcirkel/ pastoraal netwerk
- eenheid van de kerk!
- Functie van de kerk in de wijk
- geen gemeenteleden verliezen
-  twee fulltime predikanten / oud en jong elke zondag contact in de kerk / jeugdwerk en ouderwerk, (nu 3½  fte. )
- meer ouderlingen/diakenen, daardoor meer bezoekwerk aan randkerkelijken
- kerkenraad Noord/ Zuid
 
- kerkdienst
- meelevend geloofsgemeenschap
- huisbezoeken / omzien naar elkaar
-  koffieochtenden voor groepen/ groeigroep,  vrouwengroep, ouderen
- rommelmarkten, kerk en keuken
- jeugdwerk (crea, atlethics i.a.)
- open geloofsgemeenschap
 
- voorlopig twee kerken ivm angst mensen te verliezen en financieel tekort te krijgen;
met één predikant, wisselen per week plus één predikant inhuren.
- jeugdwerk
- koffiedrinken, gemeenschapszin behouden
- kerk en keuken
- rommelmarkt
- bloemengroet
- bezoekwerk (ook bijhouden wanneer je geweest bent)
 
 
Reacties op vraag 2. Wat er nu nog niet is
 
- verjonging van de kerkenraad
- pastoraat gericht op 30/40 jarigen, door leeftijdgenoot
- kinderkoor
- meer variatie in de dienst
- beamer Opstandingskerk
- proberen meer interactie
 
- zo snel mogelijk één kerk
- meer binding met gemeenteleden
- meer openheid/ transparantie van de secties
- plattere organisatie
- meer verduidelijking over structuur kerk
- meer gespreksgroepen
- vervoersmogelijkheden om verdiepingsbijeenkomsten bij te wonen
 
- uitbreiding pastoraal netwerk
- wat we nu hebben behouden! KOESTEREN
- kennisnemen van Kerk 2025
- dominee is voorzitter van de kerkenraad
 
- één gebouw/ kerk
- tijden kerkdienst naar 10.30 uur
- wisseling van predikanten, maar wel één vaste predikant
- nieuwe leden aan gemeente voorstellen
- vaste beamer Opstandingkerk
- jongere predikant
- organisatiestructuur versimpelen
- Diaconie afschaffen (als organisatie, niet het werk)
- eigentijdse taal tijdens communicatie
 
- uitslaapdienst
- één hele grote kerkzaal
- aanpassen kerkgebouw
- open kerk voor de wijk
 
Reacties op vraag 3.  Wat we niet meer nodig hebben
 
- vermindering vergaderingen = één kerkenraad
- opzet ouderenpastoraat
 
- tienerkerk
- luisterwijzer
- diverse gebouwen
 
- anderhalve dominee plus halve jeugdwerker  (wens)
- noord/zuid minder vergaderen
- versnippering verminderen
 
- twee kerkbladen / maar één
- geen predikanten maar twee kerkelijk werkers
- groep 75-jarigen die nu nog onder seniorenpastoraat vallen
 
- preekstoel Goede Herderkerk weg of anders
 
 
Reacties op vraag 4.  Anders…
 
- de discussie over levensvatbaarheid kerk levendig houden!
- iedereen moet aan bod komen,  er mag niemand buiten de boot vallen
 
- personeel managen  / sturen op activiteiten
- collectebonnen via mail in de kerk ophalen
- zonnepanelen
 
- snel knopen doorhakken
- wisselen per week tot er één gebouw is
- samenwerken met omliggende gemeenten
 
Na deze intensieve gespreksronde worden onder leiding van Arie Haasnoot de gesprekken per groep teruggekoppeld naar alle aanwezigen.
 
Aan de hand van een aantal sheets gaat Arie vervolgens een aantal scenario’s doornemen.
Want we mogen veel wensen hebben, er zullen vanwege de financiële beperkingen wel keuzes gemaakt moeten worden. Het lijkt een kille discussie volgens Arie maar het is wel nodig dat we hierover praten. De uitkomst wordt door de werkgroep meegenomen naar de beraad dag van zaterdag 9 april en verwerkt in het advies aan de kerkenraad. Voor de bijeenkomst van zaterdag wordt overigens iedereen nogmaals van harte uitgenodigd.
 
Na afloop van de bijeenkomst mag iedereen een groene sticker plakken bij de optie die het gemeentelid het meest aanspreekt en een rode bij de minst gewilde optie. Arie maakt duidelijk dat het beslist geen stemming is en de kans groot is dat er uiteindelijk een vorm gekozen wordt die er nu niet bij zit. Maar zo wordt wel een beeld gecreëerd van welke richting de gemeenteleden op willen.
 
Nadat iedereen hartelijk wordt bedankt voor de komst en de spontane  inbreng wordt de avond afgesloten met het staande zingen van lied 280 vers 1,2,6 en 7
 
 
Scenario’s
 
Aantal stickers van de kleur groen of rood
Nieuwe predikant 100%, geen jeugdwerker, geen kerkelijk werker, beide kerken open,
begrotingstekort € 50.000
18 rode stickers
1 groene sticker
Geen nieuwe predikant, wel jeugdwerker, wel kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
begrotingstekort € 36.000
                      4 groene stickers
Nieuwe predikant 50%, wel jeugdwerker, geen kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, begrotingstekort € 15.500                      16 groene stickers
             Alleen nieuwe kerkelijk werker, in 1029
             één kerk sluiten, geen begrotingstekort
                    8 rode stickers
 
Als extra optie wordt bij de notulist nog ingebracht het vertrek van Huub Smeets in 2021 te betrekken; dat biedt de mogelijkheid om volgend jaar een fulltime predikant aan te trekken en in 2021 een parttime predikant voor 50%.
 
notulist: Cor Verlinde
 
terug