2016-04-04 Verslag beraadsmiddag OK 2016-04-04 Verslag beraadsmiddag OK
Verslag beraadsmiddag 4 april OK
Aanwezig: 8 gemeenteleden en 4 werkgroepleden.
De middag wordt geopend door Judi van Dixhoorn met het lezen van Numeri 9: 15-23, een stukje uit het rapport: Waar een wil is, is een weg en een gebed.
Daarna presenteert Cor Verlinde de presentatie “De Toekomst van de PGT”.
Cor geeft aan dat het om de wijken Noord en Zuid gaat. Elim is uitgenodigd om deel te nemen, maar heeft besloten geen deel uit te maken van de werkgroep Toekomst vanuit tijdsbesteding en omdat de situatie op financieel vlak van Elim niet zodanig is dat er een koerswijziging noodzakelijk is.
 
De presentaties vertoont op de beraadsavonden en de verslagen van de werkgroep en van de beraadsavonden worden op de website van de PGT openbaar gemaakt.
 
Cor vertelt over wat voorafging aan het houden van de beraadsavonden en dat we willen horen wat de gemeenteleden belangrijk vinden. Veel kerken moeten sluiten, zowel RK als Protestants. Er is veel ballast. We moeten terug naar de basis.
We willen transparant zijn en vragen direct beantwoorden. Gemeenteleden kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de leden van werkgroep Toekomst.
 
Er zijn nu en in de toekomst veel vrijwilligers nodig, zeker als we met minder professionele krachten kunnen werken. We moeten oppassen dat we mensen niet teveel belasten.
Een deelnemer vraagt: Zou dit hele proces nodig zijn als er een sluitende begroting was?
Cor legt uit dat er ook onvrede is over het kerken in 2 verschillende kerken. We vinden samenwerken in Gods geest belangrijk. We willen een open gemeente zijn.
 
Iedereen is welkom op de beraadsdag op 9 april, waar een advies wordt opgesteld voor de AK, die daarover op 19 april vergadert. Daarna volgt op 24 mei een gemeenteavond.
 
Bij de sheet over samen kerken in 1 kerkgebouw is er niet gestemd, maar een enkele mensen gaven aan dat ze wel om de week willen wisselen. Anderen vinden dat verwarrend en vinden wisselen per kwartaal beter, zeker voor de ouderen geeft dat meer rust.
 
Na de pauze  bespreken we de vragen van de sheet “Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één geloofsgemeenschap voort te bestaan?” We maken 1 groep en Arie noteert op een flap-over wat de deelnemers belangrijk vinden.
 1. Wat wilt u heel graag behouden in onze gemeente?
 • Liturgie in de kerkdienst. Liturgie als leidraad. Hier wordt verschillend over gedacht.
 • Van elkaar leren is de kern van het gemeente zijn. (Wie mag je zijn? Antwoord uit de bijbel. Met elkaar in gesprek zijn.)
 • Zondagse dienst is niet genoeg
 • Groeigroepen
 • Jeugd betrokken houden bij de kerk.
 • Gehechtheid aan een gebouw
 1. Wat hoop u dat we in de toekomst in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
 • Wisselwerking tussen groeigroepen en inhoud kerkdiensten. Dit is ook belangrijk als er een regiogemeente komt
 • Kerkdiensten meer aansprekend maken voor jongeren.
 • Minder strakke liturgie, meer vrijheid.
 • Ook ‘oudere jongeren’ en ouders van jonge kinderen aan de kerk verbinden.
 
 
 1. Wat denkt u dat we in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
 • Veel vergaderen.
 • Gebouw(en) verkopen en dan huren (als kerkruimte)
 • Bereid zijn om dingen los te laten bij financiële krapte.
 
 
 1. Andere Voorstellen etc.
 • Omzien naar de ander, aandacht voor diaconie.
 
 
Arie Haasnoot licht de hoofdlijnen van de begroting tot 2025 toe aan de hand van sheets. De sheets tonen uitgewerkte scenario’s die de formatie-invulling en de financiële consequenties tonen.
Hij vraagt de deelnemers om na het afsluitende lied een rode sticker te plakken bij het scenario dat hun minste voorkeur heeft en een groene sticker bij het scenario dat hun meeste voorkeur heeft.
 
Scenario’s
 
Aantal stickers van de kleur groen of rood
Nieuwe predikant 100%, geen jeugdwerker, geen kerkelijk werker, beide kerken open,
begrotingstekort € 50.000
8 rode stickers
Geen nieuwe predikant, wel jeugdwerker, wel kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten,
begrotingstekort € 36.000
                      Geen stickers
Nieuwe predikant 50%, wel jeugdwerker, geen kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, begrotingstekort € 15.500                      5 groene stickers
             Alleen nieuwe kerkelijk werker, in 1029
             één kerk sluiten, geen begrotingstekort
                    3 groene stickers
 
 
 
Tot slot van de middag zingen we lied 280 vers 1,2, 6 en 7
 
Notulist: Dicky van der Waal van Dijk
 
terug