2016-03-31 Beraadsavond GHK Java Binnenstad Serlippens 2016-03-31 Beraadsavond GHK Java Binnenstad Serlippens
Verslag beraadsavond 31maart 2016 GHK Noordpolder/Lievenspolder/Java/Binnenstad
 
Aantal deelnemers: 26 (excl. 10 werkgroepleden en 2 mensen van werkteam)
De avond wordt geopend door Jenta Berendse met het lezen van Numeri 9:15-23, een stukje uit het rapport: Waar een wil is, is een weg en een gebed.
Daarna presenteert Willem Patberg, voorzitter Werkgroep Toekomst de presentatie “De Toekomst van de PGT”. Willem geeft uitdrukkelijk aan dat het om de wijken Noord en Zuid gaat. Elim is uitgenodigd om deel te nemen, maar heeft vanuit tijdsbesteding besloten geen deel uit te gaan maken van de werkgroep Toekomst. Daarnaast is de situatie van de kerk Elim op financieel vlak niet zodanig dat er een koerswijziging noodzakelijk is.
De presentaties vertoont op de beraadsavonden en de verslagen van de werkgroep en van de beraadsavonden worden op de website van de PGTerneuzen openbaar gemaakt.
Bij de sheet over samen kerken in 1 kerkgebouw wordt er gestemd: Zo spoedig mogelijk 1 kerkdienst: 80 % van de aanwezigen wil na de zomerregeling doorgaan, en dan wisselen per maand.
5 mensen per 1 jan 2017: o.a ivm de afspraken die er liggen met dominees, als 1 jan 2016 niet is gelukt, waarom dan nu zoveel haast: begin 1 jan 2017
2 mensen die niet willen wisselen per kerk, maar gelijk doorgaan in 1 kerkgebouw.
Nu al kiezen voor 1 kerkgebouw is lastig, omdat je niet weet of je gaat kerken in het gebouw dat blijft. Liever niet nog jaren wachten met in 1 kerkgebouw te kerken, zonder wisselen.

Idee als het kerkgebouw wordt afgestoten: kerken in 1 gebouw, andere grondig renoveren en aanpassen aan de eisen van de gemeente, dan dat gebouw in gebruik nemen, en daarna de andere kerk afstoten
Er wordt gevraagd of het een optie is om 2 kerkgebouwen te sluiten en dan een nieuwe te bouwen, maar dit is zeker te duur.

Na de pauze bespreken we de flap-overs van de gemaakte groepen op basis van de vragen van de sheet “Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één geloofsgemeenschap voort te bestaan ?:
 1. Wat wilt u heel graag behouden in onze gemeente?
 • Jeugdwerk (0-25) uitbreiden, verbinden van de jeugd met de kerk, bhouden van het geloof, eventueel regionaal
 • jeugdwerker
 • jeugdwerk: wat wil de jeugd?
 • aandacht voor alle leeftijdsgroepen
 • pastoraat voor ouderen 2x
 • pastoraat voor alle leeftijdsgroepen, bemoediging/ondersteuning
 • contactpersonen voor het contact in de wijk
 • zondagse eredienst 2x
 • samen kerk zijn
 • direct contact met de mensen, zoals in jet jeugdwerk/ouderenwerk/pastoraat algemeen, contactpersonenen in de wijk etc.
 • kerk en keuken 3x
 • koffieochtenden 2x
 • alle jeugdpastoraat in enige vrom: predikant, jeugdwerker, delen met regionaal
 • ouderensoos
 • koren
 • saamhorigheid
 • koffiedrinken 2x
 • groeigroepen
 • predikanten
 • kerkgebouwen
 • minimaal één kerkdienst/week vanwege gemeenschap en bagage
 • informele bijeenkomsten; ontbijt/koren/gemeentezondag, ivm ontmoeten en kennen
 • contact vanuit de kerk bij mensen thuis: verjaarda/kerkradio
 • eenheid: geen afvallers
 • warmte/verbondheid/contacten
 • groepswerk: gesprekgroepen/koffieochten/kerk en keuken/vrouwengroep/athletes in action/levelkamp/creamiddag
 • kerkdiensten
 
 1. Wat hoopt u dat we in de toekomst in onze gemeente hebben wat we nu nog niet hebben?
 • Gemeenschapszin (nu nog teveel 2 wijken)
 • minder vergadering
 • meer contact, ook in de “middengroepen”.
 • Er moet veel te doen zijn
 • minder lange preken
 • inspireren diensten
 • we kijken uit naar 1 kerk(dienst)
 • regionale contacten bevorderen
 • 1 multifuntioneel kerkgebouw
 • dienst waarin voor alle leeftijdsgroepen een plaats is of juist differentiatie in diensten
 • open kerk (letterlijk)
 • inloop
 • stiltecentrum
 • ontmoeting op allerlei manieren
 • muziek(luisteren, maken)
 • samenwerken met buurgemeenten en instellingen
 • aandacht groep 30-40 jaar
 • samenwerking met andere geloofsgemeenschappen
 • vormen zoeken om kerk naar buiten te zijn.
 • Het gevoel van één kerk
 • alleen saamhorigheid
 • kerkdienst met meer bekende liederen (variatie)
 • ruimte om prive/geloofsgesprek te voeren.
 • Intensieve bezigheden, zowel binnen (gedoseerd) als buiten de kerk : in gesprek gaan, leren kennen
 • potentie/talenten inventariseren en benutten
 • kerkgebouw altijd open voor iedereen: inloop/stiltecentrum/hulp sociaal/klussen/rommelmarkt/ koffie
 • openheid/naar buiten…...minder intern gericht
 • groeiende kerkbalanslaten weten/zien/aantonen dat de kerdienst een feestje is.
 • Uitleg over de kerkdiensten/rituelen
 • laagdrempeligheid
 • ieder dag de kerk open: in/uit lopen, gesprek
 
3. Wat denkt u dat we na in onze gemeente niet meer nodig hebben wat we nu nog wel hebben?
 • Geen 3 kerkenraden, maar 1 kerkenraad
 • minder tradities, maar meer (verantwoordelijk) vertrouwen in mensen die iets organiseren
 • minder vastleggen, maar flexibel zijn
 • wijkgemeente en gebouw minder
 • veel zaken voorzien toch in een behoeft
 • takenpakker van predikanten niet uitbreiden
 • geen 2 gebouwen 2x
 • vergaderen
 • organisatiestructuur (lean)
 • geen alcohol na vergaderingen/kerkdiensten
 • minderdrukwerk naar drukker, maar in eigen beheer.
 • 2 predikanten
 • organisatie vereenvoudigen
 
4.  Andere voorstellen etc.
 • Andere werkvormen binnen de kerkdiensten.
 • Media beter stroomlijnen (kerkbladen, website etc.)
 • moderne techniek gebruiken
 • discussie over welke liederen.
 • Mensen opdrachten meegeven: neem iemand van buitenaf mee naar een activiteit/nodig iemand uit op de koffie/kook eens voor iemand of groep. b.v.
 • samenwerken met/in de kerk: oase/wereldwinkel (sluit aan bij kerk open)
 • “rand”activiteiten, zoals orgelconcerten, engelse diensten, jazz diensten
 • koren, gespreksgroepn etc groeien: is blijkbaar behoefte aan
 
Arie Haasnoot licht de hoofdlijnen van de begroting tot 2025 toe aan de hand van sheets. De sheets tonen uitgewerkte mogelijke scenario’s die de formatie-invulling en de financiële consequenties tonen.
 
Hierbij kwamen de volgende vragen en opmerkingen:
Kan er een overzicht komen per kwartaal, zodat er eerder door de gemeente in gesprongen kan worden als er een tekort is? Dit ligt heel moeilijk, omdat de inkomsten niet gelijk over het hele jaar binnen komen, en dit is ook zo voor de uitgaven. Het is nu wel duidelijk dat er een structureel tekort is, daar heb je geen kwartaaloverzicht voor nodig, en toch wordt er niet meer gegeven: soms wel op individuele basis, maar niet gemeente breed.

Wat b.v goed werkt bij het verjaardagsfonds is dat er gespaard wordt voor een bepaald doel: hier wordt goed voor gegeven.
Ik mis een optie:Optie 5: half ouderenpastoraat / half jongerenwerk, als variatie op optie 4. Deze optien wordt niet toegevoegd, omdat het dan niet meer voor alle avonden gelijk is. Maar als je voor die optie zou willen keizen, dan komt 4 daar het dichtste bij. Zoals gezegd: het is een denk richting, en nog geen daadwerkelijke keuze.
Kost een fulltimer meer als 2 halftimers? Dat scheelt niet veel, en maakt niet het verschil in kosten.
Bij de opties staat niet wat de invloed is op het totale saldo en maakt daardoor de keuze moeilijker. Het is er wel uit af te leiden: bij groene jaren neemt het saldo toe.
Krachten bundelen per regio: in theorie is dit een goed idee, in praktijk is dit moeilijker te organiseren. Als je een jongerenwerker deelt met een andere gemeente is dit toch lastig: jongerenwerk speelt zich vaak af in de avond en weekend, en dan moet de jongerenwerker zich delen.
Hoe zit het met de inkomsten: grootste gedeelte is de kerkbalans. Hierin wijken we af van de landelijke trend: de inkomsten nemen maar heel licht af, binnen Terneuzen,  het wordt wel opgebracht door minder leden. Landelijk nemen de inkomsten veel sterker af.
Pastorien zijn van de kerk, als ook de kerkgebouwen en de loods aan de Polenweg. Als de pastorien verkocht worden hou je daarvan weer geld over die je kan inzetten. Dat zal inderdaad gebruikt worden, maar dan voor het opknappen van de kerk die overblijft. Het is geen structureel bedrag wat je kan gebruiken om salaris van te betalen.
De scenario’s leggen mogelijke accenten op verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Arie vraagt de aanwezigen om met een rode en een groen sticker aan te geven welk van de beschreven scenario’s op de flip-over de voorkeur heeft (groen) of minste van alle keuzes(rood). Arie geeft aan dat we dit doen om alle gemeenteleden de mogelijkheid te geven hun voorkeuren binnen oplossingen aan te geven en de werkgroep hiermee aan ideeën te helpen voor de alternatieven op de huidige situatie. Maar dat het niet waarschijnlijk is dat het daadwerkelijk één van de scenario's wordt, maar dat het wel een richting aangeeft, waarin gedacht en gehandeld kan worden. Hierbij wordt opgemerkt dat Werkgroepleden tijdens alle beraadsavonden slechts één keer stickers mogen plakken.
            Wat is voor de PG Terneuzen nodig om als één geloofsgemeenschap voort te bestaan?
Scenario’s Aantal stickers van de kleur groen of rood
 1. Nieuwe predikant 100%, geen jeugdwerker, geen kerkelijk werker, beide kerken open, begrotingstekort € -50.000
16 rode stickers
 1. Geen nieuwe predikant, wel jeugdwerker, wel kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, begrotingstekort € - 36.000
Geen stickers
 1. Nieuwe predikant 50%, wel jeugdwerker, geen kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, begrotingstekort € - 15.500
7 groene stickers
 1. Alleen nieuwe kerkelijk werker, in 2019 één kerk sluiten, geen begrotingstekort
17 groene stickers
 
 
Tot slot van de avond zingen we lied 280 vers 1,2,6,7
 
Notulist: Tamara Platteeuw-Visser
 
 
terug