2016-03-08 Notulen 2016-03-08 Notulen
34 mensen aanwezig 20 gemeenteleden 14 mensen van de werkgroep

opening:
Bij de voostelronde werd de vraag gesteld: wat neem je mee naar deze bijeenkomst. De volgende antwoorden werden hierop gegeven: Nieuwsgierigheid, open oren, luisterend oor, hoop, ik zit hier voor mijn kinderen die soms wel, soms niet naar de kerk gaan. Voor de mensen van kerk in keuken, de ouderen uit de kerk, de jongeren uit de kerk. Ik hoop dat we zo snel mogelijk in 1 kerk zitten. De stenen zeggen me niet zoveel, ik wil graag 1 gemeenschap. Ik zit er beroepsmatig in en ook als gelovige. Al in diverse gemeenten meegemaakt, en nu weer in Terneuzen. Luisteren om te zien hoe het zich tot Elim verhoudt. Toch wel wat zorgen om hoe de toekomst wordt.

In Terneuzen zijn we bezig met het kijken naar de toekomst van de kerk. Landelijk  en in diverse andere gemeenten gebeurt dat ook. Omdat we hier niet alleen in staan wil ik een klein stukje voorlezen uit het rapport van Kerk 2025: waar een Woord is is een weg
De kerk staat of valt met het geloof in God en in de
Heer, Jezus Christus. Dat geloof is het geheim van de
kerk. De tijd is voorbij om dat geloof krampachtig te
verdedigen tegen aanvallen ‘van buiten’. De tijd is ook
voorbij om een angstvallig restje veilig te stellen van
wat voor (post)moderne mensen nog aanvaardbaar is.
Het woordje ‘nog’ (kunnen we dit ‘nog’ geloven) kan
beter geschrapt worden. Het gaat om onbevangenheid
en ontvankelijkheid om de rijkdom van de christelijke
verkondiging en traditie toe te laten en opnieuw te laten
spreken. Het is duidelijk dat we niet allemaal op dezelfde
manier geloven. We hebben elkaar echter wel nodig
om tot een hernieuwd inzicht in de bevrijdende kracht
van het evangelie, het Woord van God en de christelijke
traditie te komen.

Presentatie: zie bijgevoegde presentatie.
Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:
Naar 1 kerkenraad: daarmee wordt bedoeld: 1 kerkenraad voor noord en zuid en 1 voor elim. De opmerking wordt gemaakt dat dit kerkordelijk lastig zal zijn omdat er door de wk elim daarboven ook een ak moet zitten.
In het rapport van kerk 2025 staat hierover dat we moeten handelen in de geest van wat er in de kerkorde staat en dat de kerkorde in dienst moet staan van de gemeente en niet andersom. Daarbij staat er in de kerkorde niet dat het verboden is om 1 kerkenraad te hebben met daarnaast een wijkkerkenraad van bijzondere aard, zoals Elim. Het is duidelijk dat het systeem ten dienste moet staan van de gemeente, en niet andersom.
Elim wordt niet meegenomen in dit proces: als we spreken over 1 kerk in 1 kerkgebouw dan bedoelen we daarmee wijk noord en wijk zuid, en (nog niet) met Elim. Samen met Elim kerken is nu nog niet aan de orde. Zij hebben hun eigen kerkgebouw.
Stoppen de predikant en pastoraal werker als ze met emiritaat en pensioen gaan? Dit is in eerste instantie hun persoonlijke zaak. Daarnaast gaat het ook wel de gemeente aan, want die zal moeten nagaan of ze daar mee verder gaan.
We maken duidelijk onderscheid voor 2 vormen van: tussen kerkgebouw en geloofsgemeenschap.
Er zijn financiele tekorten: kan het niet zo zijn dat de bijdragen van de gemeenteleden omhoog gaan, zodat we door kunnen gaan zoals het is? In het verleden is het al geprobeerd door 2 x met kerkbalans een brief mee te sturen met deze vraag: hierop is niet voldoende gereageerd met hogere giften om het probleem op te lossen. In Terneuzen blijven de giften nog redelijk gelijk, of worden maar langzaam aan minder: Landelijk gezien is de tendens dat er veel minder gegeven wordt.
Als je een aantrekkelijk kerk bent dan heb je er iets voor over: dan geef je meer geld. Laten we een aantrekkelijke kerk zijn/worden.
Wordt er onderzocht of er evt. 2 kerkgebouwen verkocht kunnen worden en een nieuwe gezet kan worden? Dit is te duur en wordt verder niet onderzocht.
Eventueel kan een pastorie ook ingezet worden voor kleinschalig kerkenwerk zoals b.v groeigroepen en dan niet perse als pastorie.
Ronde in 4 gespreksgroepen rondom de vragen:
1 het zijn van één gemeente in diversiteit
2 de kerkdiensten
3 plaats in de samenleving, zorg voor de ander binnen en buiten de kerkbalans
4 toekomst van de gebouwen, verantwoord beheer, geschikt maken van één gebouw versus spreiding met verschil in identiteit
Wat er uit de groepen kwam:

1  Het zijn van één gemeente in diversiteit
Is er ruimte voor? wat valt onder diversiteit, daarin tegenstellingen benoemt.
Jong-oud 
behoudend-vooruitstrevend
naar binnen gericht-naar buiten (open-gesloten)
denkers-doeners (talenten)
actief-passief
kerkgaand-nietkerkgaand
rijk-arm (financieel)
cultuur niet westers-westers
Gemeente is niet alleen de zondagse kerk, dus niet alleen naar de zondagse kerkgang kijken. Activiteiten om meer mensen te bereiken, van zowel de eerste als de tweede eigenschappen hierboven benoemd.. Respect en waardering: niemand uitvallen.
Niet in 1 kerkgebouw proppen.

2 de kerkdiensten
Het streven om alle leeftijdsgroepen aan te spreken, ook in de taal.
zoveel mogelijk manieren te gebruiken in de boodschap en varieteit in de vorm: muziek, interactie, maar/en daarnaast ook een reguliere dienst.
Het Woord van God centraal, waar je de rest van de week wat mee kan doen.
Moderne media inzetten zoals beamer.
Bereiken van andere doelgroepen d.m.v bijvoorbeeld kerk t.v. / internet
Interactie tussen gemeenteleden in de voorbereiding van de dienst
kerkdienst is viering en ook ontmoeting van elkaar als gemeenteleden. Meer dan de liturgie alleen.
Een tweede kerkdienst (op feestdagen?) met variatie.

3 Plaats in de samenleving, zorg voor de ander
Activiteiten: iedereen is welkom, zoals bij kerk en keuken.
Contacten met andere instellingen, ook niet religieuze.
We moeten niet onze wortels vergeten bij al onze activiteiten, van hieruit acteren bezig zijn. Dat is je basisi. We blijven ons uitreiken naar de andere mensen, zoals bij kerk en keuken: mensen worden vooraf nog een keer gebeld.
Bezoeken van mensen/erop uitgaan.
Met andere organisaties erop uit gaan: geloofszaken, zorgzaken.
Uitstralen dat je van de kerk bent: zoals een vlag op je boot, maar dat schept wel verwachtingen. Je staat ergens voor. Norm ligt hoger.

4 toekomst van de gebouwen, verantwoord beheer, geschikt maken van één gebouw versus spreiding met verschil in identiteit
wat doen we nu al in onze gebouwen en wat willen we eventueel gaan doen?
Baken in de stad: betrokkenheid van inwoners van Terneuzen, plaats voor beziing, ontmoetingsplaats, scholen, sociale/buurt functie, tilstecentrum organiseren.
Gebouw dat opverschiet niet afstoten maar herbestemmen voor kerkelijke activiteiten.
Gebruik: eredienst, nu ongeveer 400 bezoekers, kan dat nog groeien. Idee om 24/7 open te zijn, bazaar/rommelmarkt, kleine bijeenkomsten kunnen thuis, jeugdsoos, koffieochtend, creamiddag, kerk en keuken enzovoort
Beheer: 24/7 openhouden door wie? Pastorie boven de kerk, vrijwilligers beheren het gebouw, bemensing van al deze activiteiten
Toekomst: aanpassen aan groei of aan krimp? Uitbreiding van de activiteiten.

Als we terugkijken op deze avond is die in de volgende zinnen  te karakteriseren
De band met God en met de andere mensen te versterken
en de zorg naar de volgende generatie om die bij de kerk te betrekken
De avond is afgesloten met het zingen van "Samen in de Naam van Jezus".
 

 
terug